KASTAMONU HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0366) 214 00 72

Diğer

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kastamonu

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

- +

                                                   KASTAMONU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI’NA AİT

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

MADDE 1-Vakfımıza ait 37 AC 380   plakalı, 2009 model,  Volkswagen Caravelle 1.9 TDI  Minibüs hizmet aracı Vakıf Mütevelli Heyetinin 12.01.2023 tarih ve 2023/2-11 sayılı toplantı kararı ile satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile ihaleye çıkartılacaktır

MADDE 2- Vakfımıza ait 2009 model,  Volkswagen Caravelle 1.9 TDI  Minibüs ihalesi 30/01/2023 tarih  Pazartesi Günü Vakıf Toplantı Salonunda  ihale komisyonu huzurunda saat 14:00 da yapılacaktır.

MADDE3-  Satılacak taşınır malın tahmini bedeli 207.142,85 (İKİYÜZYEDİBİNYÜZKIRKİKİLİRASEKSENBEŞKURUŞ) TL ayrıca % 18 KDV alıcıya aittir. Geçici teminat miktarı 20.714.00-TL (YİRMİBİNYEDİYÜZONDÖRTTÜRKLİRASI) TL’dir. İhaleye girebilmek için satılacak taşınır malın tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 25. ve 26. maddeler gereğince % 10 oranında geçici teminat alınır. Teminatlar Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi nezdindeki TR96 0001 0015 5636 1371 1550 18 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir.

 

MADDE 4-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar.

a-İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi

b-Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise)

c-T.C. Nüfus Cüzdanı Örneği

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

e- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri.

f- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

g- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

 

MADDE 5-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak geçici veya kesin teminatı gelir yazılır. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’na ve Devlet İhale Kanunu’na göre kovuşturma açılır.

 

MADDE 6-Vakfımıza ait 2009 model,  Volkswagen Caravelle 1.9 TDI  Minibüs mesai saatleri içinde vakfımız garajında görülebilir. Artırmaya girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

 

MADDE 7- Vakfımıza ait 2009 model,  Volkswagen Caravelle 1.9 TDI  Minibüs

  • 2009 model Volkswagen Caravelle markadır.
  • Yolcu kapasitesi 9+1’dir.
  • Siyah Renk ve Dizeldir.
  • Silindir Hacmi 1900’dır.
  • 156.000 kilometrededir.
  • Durumu faaldir.
  • Değişen Yoktur.
  • 4-5 parça Boyası Mevcuttur.
  • Tavanda Dolu İzi vardır.

 

MADDE 8- Aracın devir işlemleri sırasında doğabilecek her türlü vergi, resim, harçlar vb. giderler yükleniciye aittir.

 

MADDE 9- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 10 (on ) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

 

MADDE 10-  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan  ihale kararlarının yukarıda 10. madde de açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde müşteri ihale bedelini, Kastamonu  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi nezdindeki TR96 0001 0015 5636 1371 1550 18 İban nolu  hesaba yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almağa gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Vakfa gelir yazılır.

 

MADDE 11-Yüklenici ihale bedelini ve 11. maddede sayılan diğer giderleri ödediği tarihten itibaren satın aldığı aracı 7 (yedi) gün içerisinde teslim alacaktır. Aksi takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 59. maddesi uygulanır.

 

MADDE 12-İhaleye katılıp pey sürenler, kendilerinden fazla pey süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra zam teklifleri kabul edilmez.

 

MADDE 13-Posta ile yapılacak olan müracaatlarda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’inci ve 46’ıncı maddelerindeki hükümler geçerlidir.

 

MADDE 14-Bu hususta doğacak itilaflardan Kastamonu mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 15-Satışa çıkarılan 37 AC 380   plakalı aracın fiyatına %18 KDV dâhil değildir. KDV, ihaleyi kazanan kişi tarafından yatırılacaktır.

 

MADDE 16-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

MADDE 17- Araç satış şartnamesi aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

İş bu 37 AC 380   plakalı aracın satış şartnamesi 17 maddeden ve 1 ekten ibaret olup tamamen okuyarak şartnameye aynen uyacağımı ve kabul ettiğimi imzamı atarak kabul ediyorum.

İhaleye girmeden önce şartnameyi okuyarak, kabullenip ihaleye girdim. …./…./2023

 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.